خدمات : مشاوره

مشاوره Consultation

ارائه خدمات مشاوره ای و پیاده سازی روشهای بهبود در حوزه های خدماتی، تولیدی، بانکی و بیمه ای از دیگر خدمات گروه می باشد. این راهکارها در واحدهای خدماتی شامل مشاوره هایی از قبیل تدوین یا ارتقاء فرآیندهای سازمانی جهت افزایش کیفیت سرویس دهی واحد با استفاده از متودولوژی ITIL می باشد. همچنین ارائه روشهایی بر اساس قوانین هوش تجاری(BI) جهت تحلیل عملکرد واحد و محاسبه نسبت هزینه و درآمد با در نظر گرفتن شاخص هدف واحد، تجزیه و تحلیل نقاط هزینه ساز و استراتژی های مناسب جهت رسیدن به شاخص هدف طبق زمانبندی و ارائه راهکار جهت اعمال در خط سير بازاريابي مشتری با در نظر گرفتن شاخص هدف از جمله خدماتي است که اين گروه با استفاده از نرم افزار به مشتریان خود ارائه مي نمايد.