محصولات : سامانه امور حقوقی

سامانه جامع دفاتر حقوقي ابزاري نوين در دستان مديران دفاتر حقوقي است تا با ايجاد مكانيزاسيون فرآيندهاي جاري مركز، اداره يا دفتر حقوقي كليه فعاليت ها، پيگيري ها و اسناد مرتبط پرونده هاي دعاوی را لحظه به لحظه رصد كرده و با مديريت بهينه كارشناسان حقوقي مسئول در دفاتر و ياري رساني به ايشان زمينه افزايش راندمان كاري را فراهم ميسازد.

توسعه ساختارهاي الكترونيكي در كشور و تامين زيرساخت هاي ارتباطي، افزايش سطح مهارت عمومي در كاربري رايانه ها و استفاده چشمگير مراكز دولتي و خصوصي از خدمات الكترونيكي و استقرار سامانه هاي نرم افزاري متناسب با آن مويد اين نكته میباشد. اين امر در حالي است كه به دليل كاربردهاي اين حوزه در جامعه و ميزان احقاق حقوق صاحبان حق، ميزان رضايتمندي مراجعين مراكز حقوقي، قضايي و تسريع و نظم بخشي به امور ايشان بسيار حائز اهميت است.

ارائه هشدارهاي يادآوري وقايع مهم پرونده ها همچون تاريخ حضور در محاكم دادرسي، وقت ملاقات ها، پايان مهلت تجديد نظرخواهي ها، ايجاد كارتابل الكترونيكي مسئول هر پرونده، مشاهده روند پيشرفت پرونده هاي دعاوي حقوقي و كيفري به صورت هوشمند، دسترسي سريع و آسان به اسناد پرونده ها بدون نياز به دسترسي مستقيم را فراهم مينمايد. همچنين مطالعه الكترونيكي پرونده ها از مزاياي بكارگيري سامانه هاي جامع در دفاتر حقوقي شركتها سازمانها و موسسات حقوقي ميباشد.  

با توجه به ساختار سازمانهاي دولتي و دستگاه هاي اجرايي و ناظر در بدنه دولت، سامانه فوق در حوزه حقوقي سازمانها نصب و راهاندازي خواهدشد. فرآيندهاي تعريف شده در دفاتر حقوقي به طور معمول برمبناي دستورالعملها و قوانين ابلاغ شده به واحدهاي حقوقي ميباشد كه مبناي توسعه سامانه بوده است زيرسيستم هاي دعاوي از جمله مواردي است كه به صورت مشترك در تمامي دفاتر حقوقي بكار گرفته ميشوند.